Cơ sở vật chất

Phòng xét nghiệm

Không chỉ chú trọng chất lượng khám chữa bệnh, bệnh viện Kusumi còn hướng tới...

Phòng siêu âm

Không chỉ chú trọng chất lượng khám chữa bệnh, bệnh viện Kusumi còn hướng tới...

Phòng phục hồi chức năng

Không chỉ chú trọng chất lượng khám chữa bệnh, bệnh viện Kusumi còn hướng tới...

Cảnh quan

Không chỉ chú trọng chất lượng khám chữa bệnh, bệnh viện Kusumi còn hướng tới...

Phòng mổ

Không chỉ chú trọng chất lượng khám chữa bệnh, bệnh viện còn hướng tới phát...

Phòng nội trú

Không chỉ chú trọng chất lượng khám chữa bệnh, bệnh viện còn hướng tới phát...