Khám Sức khỏe cho người đi lao động nước ngoài

Khám sức khoẻ tổng quát chính là một trong những yêu cầu bắt buộc khi người lao động muốn đăng ký đi nước ngoài làm việc.